Naša ponuka

 

Služby verejného obstarávania:

Proces verejného obstarávania je zložitým procesom, pri ktorom je nutné zachovať princíp čestnej súťaže a hospodárnosti. Naša firma ponúka riešenia v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, a to pre všetky postupy používané vo verejnom obstarávaní. Garantujeme Vám najnižšiu cenu na trhu, bezproblémový a transparentný priebeh, vrátane elektronickej aukcie:

 

 • Konzultácie a komplexná analýza daného predmetu obstarávania vrátane návrhu najvhodnejšieho postupu
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní (ZOVO, CRDVO)
 • Vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede o žiadosti o nápravu
 • Vypracovanie zápisníc
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • E-Aukcia
 • Ochrana záujmov verejného obstarávateľa a obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných konaniach týkajúcich sa uskutočnených verejných obstarávaní
 • Archivácia dokumentácie vo verejnom obstarávaní

 

Pozemkový systém obce:

Obecné úrady sa často stretávajú s potrebou identifikácie svojich (ale aj cudzích) pozemkov v teréne. Presná identifikácia hraníc pozemkov je bez geodeta nemožná, no toto riešenie nie je najlacnejším spôsobom ako zistiť umiestnenie hľadanej parcely. Často krát obce okrem identifikácie parciel v teréne potrebujú mať k dispozícii aj údaje o týchto parcelách. Niektoré obce potrebujú mapu svojho katastra prístupnú pre zápis svojich interných údajov a niektoré obce potrebujú sofistikovaný systém pre správu miestnych daní. Nami ponúkaný systém Vaše požiadavky vyrieši.

 

Obecné zastupiteľstvo:

Obecné úrady sa často stretávajú v prípade efektívneho riadenia procesov spojených s prípravou a realizáciou Obecných zastupiteľstiev. Systém Obecné zastupiteľstvo Vám pomôže efektívne pracovať s celým procesom, pomôže Vám pri distribúcií materiálov jednotlivým poslancom. V systéme je možné jednotlivé dokumenty tvoriť, pripomienkovať a upravovať, a to nie len zo strany poslancov alebo zamestnancov obce,  ale aj zo strany laickej poprípade odbornej verejnosti. Zároveň systém môžete využiť ako Vašu elektronickú bránu k občanovi, respektíve komunikačný prostriedok medzi občanmi – poslancami – starostom / primátorom – zamestnancami Obecného úradu. Systém možno využiť aj ako elektronickú podateľňu, čiernu skrinku, fórum alebo prostriedok na distribúciu dokumentov a iných materiálov smerom k občanovi obce.

 

Fondy EÚ:

Ponúkame Vám poradenstvo v oblasti získania podpory z fondov EÚ a grantových schém organizácií a nadácií v rámci Slovenska. V rámci našich služieb ponúkame:

 

 • Kompletné vypracovanie projektov: žiadosť, opis projektu, rozpočet, finančná analýza, detailné poradenstvo ohľadom povinných príloh k projektu
 • Prieskum trhu počas prípravy projektu
 • Manažment verejného obstarávania
 • Vypracovanie žiadostí o platbu a monitorovacích správ v čase realizácie projektu
 • Riadenie projektu a aktívny manažment
 • Outsourcing pri implementácii projektov financovaných z fondov ESF (projektový a finančný manažment)
 • Vypracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce a mestá
 • Poradenské a konzultačné služby v oblasti EU fondov a ostatných dotačných a grantových schém SR.

 

Analýzy a prieskumy:

Ponúkame Vám vypracovanie nezávislých analýz a prieskumov na témy, ktoré Vás zaujímajú. Vypracovaním jednotlivých analýzy Vám dokážeme naznačiť smer, ktorým by sa Vaša organizáciu mala uberať. Zároveň Vám dokážeme vykonať aj analýzy zamerané na úsporu finančných prostriedkov vo Vašej samospráve a poskytnúť efektívne nástroje na dosiahnutie optimálneho šetrenia Vašich výdavkov, zvýšenia návštevnosti regiónov, zvýšenia atraktivity podnikateľského prostredia s mnoho ďalších tém prispôsobených  priamo na Vaše podmienky. V rámci tejto oblasti poskytujeme aj komplexné audity.